Monimuotoiset perheet -verkosto ehdottaa seuraavia konkreettisia kirjauksia hallitusohjelmaan 2023 – 2027:

Uudistetaan sosiaaliturvajärjestelmä
• Toteutetaan sosiaaliturvajärjestelmän uudistus niin, että se torjuu
lapsiperheköyhyyttä huomioiden etenkin suurimmassa köyhyysriskissä olevat
lapsiryhmät: yksinhuoltajaperheet, monilapsiset perheet ja pienten lasten perheet.
• Jatketaan lapsilisän maksamista 18-vuotiaaksi.

Vahvistetaan lasten vuoroasumisen mahdollisuuksia
• Muutetaan lakia lapsen elatuksesta ja elatustukilakia sekä elatusapuohjetta
huomioimaan vuoroasumistilanteet.
• Mahdollistetaan vuoroasuvalle lapselle oikeus kahteen viralliseen kotiosoitteeseen.
• Taataan vuoroasuville lapsille oikeus koulukyytiin ja matkatukeen molemmista
kodeistaan.
• Taataan vuoroasuville lapsille oikeus varhaiskasvatukseen sekä sosiaali- ja
terveyspalveluihin molempien kotien läheltä, ja jos lapsen kodit ovat eri kunnissa,molemmissa kotikunnissaan.

Parannetaan vanhempien työssäkäyntimahdollisuuksia ja puretaan kannustinloukkuja
• Lisätään vuoropäivähoitoa sekä vuorotyössä käyvien vanhempien pienten
koululaisten hoitomahdollisuuksia.
• Muutetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut tulosidonnaisiksi ja lisätään niihin sisarusalennus.
• Taataan perhesideperusteista oleskelulupaa odottavalle työnteko-oikeus.
• Työ- ja elinkeinoministeriöön perustetaan kolmikantainen työryhmä, joka kehittää työelämän perheystävällisyyttä ja kitkee perhesuhteisiin perustuvaa työsyrjintää.

  Uudistetaan kotihoidontuki ja muut lastenhoidon tuet.
  • Taataan jatkossakin mahdollisuus hoitaa lasta kotona 3-vuotiaaksi asti.
  • Taataan perhehoitajalle oikeus kahden vuoden hoitovapaaseen lapsen perheeseen sijoittamisen yhteydessä.

  Huomioidaan kriisit ja muuttuvat perhetilanteet nykyistä joustavammin
  • Parannetaan lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyspalveluja varmistamalla mielenterveystakuun toteutuminen, tuomalla mielenterveyden ammattilaisia osaksi koulun arkea Turun mallin mukaisesti ja parantamalla kouluterveydenhuollon ja opiskelijahuollon resursseja.
  • Säädetään laki kuuden kuukauden pituisesta suruvapaasta alle 18-vuotiaan lapsensa kuoleman kokeneille vanhemmille.

  Vahvistetaan perheellistymismahdollisuuksia kaikille
  • Parannetaan hedelmöityshoitojen resursointia.
  • Lapsettomuushoidot, hedelmöityshoidot ja adoptioprosessi rinnastetaan raskauteen tasa-arvolaissa.
  • Adoptiolaki uudistetaan mahdollistamaan adoptio avoliitossa. Adoptio tuodaan osaksi lastensuojelulakia.
  • Mahdollistetaan lapselle oikeus useampaan kuin kahteen oikeudelliseen vanhempaan.
  • Sijaissynnytysjärjestelyille luodaan lainsäädäntö ja palvelujärjestelmän tuki, jotka turvaavat kaikkien osapuolten aseman.

  Lisätään lasten yhdenvertaisuutta koulutuksessa ja varhaiskasvauksessa
  • Mahdollistetaan useamman kuin yhden äidinkielen kirjaaminen väestötietojärjestelmään.
  • Otetaan jokaisen lapsen kielellinen ja kulttuurinen tausta huomioon varhaiskasvatuksessa ja koulussa.
  • Tuetaan ammattilaisten täydennyskoulutusta perheiden monimuotoisuudesta ja otetaan se järjestelmällisesti osaksi täydennyskoulutusohjelmia.
  • Laajennetaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluja.