Poliittiset tavoitteet 2023-2027

Monimuotoiset perheet -verkoston poliittiset tavoitteet 2023-2027

Kaiken perhepoliittisen päätöksenteon lähtökohta on oltava perheiden monimuotoisuus.

1. Sosiaaliturvauudistuksessa on huomioitava erilaiset perhetilanteet

 • Sosiaaliturvan on parannettava köyhien lapsiperheiden taloudellista asemaa.
 • Sosiaaliturvan ja ansiotulojen yhdistämisen on oltava sujuvaa kaikissa perhetilanteissa.
 • Perheisiin liittyvät käsitteet ja määritelmät on yhdenmukaistettava.
 • Lapsilisää tulee maksaa, kunnes lapsi on 18-vuotias
 • Nykyistä sosiaaliturvaa ei tule jakaa kahteen osaan vuoroasuvien lasten osalta, vaan etävanhemmalle on säädettävä oma sosiaaliturva.
 • Perhehoitolaki on uudistettava perhehoitajien taloudellisten toimintaedellytysten turvaamiseksi.
 • Perhehoitajien sosiaaliturvan aukot on paikallistettava ja paikattava.
 • Monikkoperheiden erityinen ja ennakoimaton taloudellinen kuormitus on tunnistettava kaikessa sosiaaliturvassa, erityisesti alle 3-vuotiaiden ja nuoruusikäisten perheissä.

2. Vuoroasuminen ei saa olla hyvätuloisten etuoikeus.

 • Asumistuki on uudistettava huomioimaan etävanhemmat vuoroasumistilanteissa.
 • Vuoroasuva lapsi on katsottava johdonmukaisesti osaksi molempia ruokakuntia ja kotitalouksia.
 • Vuoroasuva lapsi on huomioitava vanhemman sosiaaliturvassa, vaikka lapsi on kirjoilla toisen vanhemman luona.
 • Vuoroasuvalla lapsella on oltava oikeus koulukyyteihin, vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin sekä vammaispalvelulain mukaisiin asunnon muutostöihin lapsen molemmissa kodeissa.
 • Lapsella on oltava oikeus kiireettömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä varhaiskasvatukseen molemmilla kotipaikkakunnillaan.
 • Lastensuojelun avohuollon palveluita on saatava vuoroasuvan lapsen molemmissa perheissä.

3. Perheellistymismahdollisuuksia on vahvistettava ja esteitä poistettava.

 • Hedelmöityshoitojen on oltava kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla perhemuodosta tai lapsettomuuden syystä riippumatta. Seurustelusuhteen ei tule olla este hedelmöityshoitojen saamiseksi itsellisenä hakijana.
 • Hedelmöityshoitojen resursseja on lisättävä julkisessa terveydenhuollossa. Resurssien puute johtaa eri alueilla esimerkiksi siihen, että hoitoihin pääsy evätään jo ennen yläikärajan saavuttamista, koska jonot ovat niin pitkät.
 • Adoptiolaki on uudistettava huomioimaan paremmin erilaiset perhetilanteet ja adoptio on kirjattava lastensuojelulakiin.
 • Sijaissynnytyksestä on säädettävä selkeästi ja yhdenvertaisesti.
 • Hedelmöityshoitolaki on muutettava mahdollistamaan transmiesten hedelmöityshoidot.
 • Lastensuojelussa on panostettava eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien sijais- ja tukiperheiden rekrytointiin.

4. Työn ja perheen yhteensovittamisen on oltava joustavaa kaikissa perhetilanteissa.

 • Varhaiskasvatuksen on tuettava vuorotyötä tekevien vanhempien työn ja perheen yhteensovittamista. Vuorohoitoa on oltava saatavilla myös pienille koululaisille.
  • Pienille koululaisille on turvattava oikeus ilta- ja viikonloppuhoitoon sekä koulujen loma-aikojen aikaiseen hoitoon, mikäli vanhempien työssäkäynti sitä edellyttää.
  • Perhehoitajille on taattava oikeus kahden vuoden hoitovapaaseen myös yli 3-vuotiaan sijoitettavan lapsen osalta.
  • Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut on muutettava tulosidonnaisiksi ja niihin on tehtävä sisarusalennus.

5. Työ- ja tasa-arvolainsäädännössä on huomioitava nykyistä paremmin perheiden monimuotoisuus

 • Perhesuhteisiin liittyvään syrjintään ja epäasialliseen käytökseen on puututtava nykyistä tiukemmin lainsäädännössä. Myös valvontaan on lisättävä resursseja.
 • Työ- ja elinkeinoministeriön alle on perustettava työelämän perheystävällisyyttä kehittävä kolmikantainen työryhmä, jossa on myös perhejärjestöjen edustus.
 • Adoptioprosessissa olevan tai lapsettomuushoidoissa käyvän on saatava samanlainen suoja syrjinnältä kuin raskaana olevan. Syrjinnän kielto on kirjattava tasa-arvolakiin.
 • Etävanhemman puolisolla on oltava oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen.
 • Työsopimuslakia on muutettava siten, että perhevapaauudistukseen sisältyvät joustot ovat täysimääräisesti perheiden käytettävissä.

6. Kahden kulttuurin perheet ja maahanmuuttajaperheet on huomioitava lainsäädännössä ja palveluissa.

 • Väestörekisterijärjestelmään on voitava kirjata kaksi tai useampi äidinkieli.
 • Palvelujen kehittämisessä on huomioitava monikielisyys ja eri taustoista tulevat lapset ja perheet.
 • Perheenyhdistämisen käytännöt on yhdenmukaistettava ja niissä on huomioitava tosiasialliset perhesuhteet.
 • Maahan muuttaneiden työllistymiseen ja kotoutumiseen on panostettava nykyistä enemmän resursseja.
 • Maahanmuuttoviraston resursseja on vahvistettava ja oleskelulupien käsittelyprosesseja lyhennettävä.
 • EU:n ulkopuolelta Suomeen saapuvan suomalaisen henkilön puolison on saatava työlupa välittömästi perhesiteen perusteella.

7. Lapsensa kuoleman kokeneita vanhempia on tuettava kuuden kuukauden pituisella suruvapaalla.

 • Vapaan on huomioitava myös epätyypillisissä työsuhteissa olevat, yrittäjät, opiskelijat ja työttömät.
 • Vapaan on koskettava jokaista, joka menettää alle 18-vuotiaan lapsen.

8. Lasten perhesuhteet on voitava vahvistaa oikeudellisesti silloin, kun se on lapsen edun mukaista.

 • Lapsella on oltava oikeus useampaan kuin kahteen oikeudelliseen vanhempaan.
 • Adoptiolakia on muutettava siten, että perheen sisäinen adoptio ei edellytä ketään vanhempaa luopumaan oikeudellisesta vanhemmuudestaan.
 • Lapsen tapaamisoikeudesta on voitava sopia myös muiden kuin juridisten vanhempien osalta. Sopimukset on voitava vahvistaa sosiaalilautakunnassa.
 • Vanhemmuus on merkittävä väestötietojärjestelmään vanhemmuutena, ei äitiytenä tai isyytenä.

9. Perheiden alkutaivalta on tuettava vahvistamalla odotusajan ja lasten syntymän jälkeistä tukea

 • Raskaana olevan äitiyspoliklinikkakäynnit on tehtävä maksuttomiksi välttämättömän perusseurannan osalta
 • Äitiyspakkaus on annettava perheelle myös silloin, kun lapsen synnyttäjä ei ole suomalaisen sosiaaliturvan piirissä, mutta toinen vanhempi on.
 • Monikkoperhevalmennus on sisällytettävä neuvolatoimintaa koskevaan asetukseen.
 • Kaikille synnyttäjille, ja erityisesti monikkosynnyttäjille, on turvattava äitiysfysioterapiakäynti synnytyksen jälkeen.
 • Monikkolasten identtisyyden DNA-testaus tulee tarvittaessa tehdä maksuttomasti heti synnytyksen jälkeen.

10. Perintökaari on uudistettava huomioimaan monimuotoiset perhetilanteet

 • Uusperheiden ja apilaperheiden ei-juridisten lasten on voitava olla osakkaina pesänjaossa, jos perinnönjättäjä niin toivoo.
 • Rintaperillisen määritelmä on uudistettava huomioimaan tilanteet, joissa lapsen oikeudellista asemaa ei ole voitu vanhempien elinaikana vahvistaa.
 • Adoptioperheiden perhesuhteet on huomioitava perintökaaressa ja perintöverotuksessa.
 • Sijaisperheiden ja perheisiin sijoitettujen lasten tarpeet on huomioitava perintökaaressa ja perintöverotuksessa.

11. Elatusapu- ja elatustukilain uudistuksessa on huomioitava moninaiset perhetilanteet

 • Vuoroasuvien lasten tilanne on huomioitava elatusavun ja elatustuen määrittelyssä nykyistä selkeämmin lapsen edun näkökulmasta.
 • Laki lapsen elatuksesta on uudistettava huomioimaan lasten monimuotoiset perhesuhteet.
 • Elatusavun ja elatustuen määräytymistä on tarkasteltava tilanteessa, jossa lapsella on laajat tapaamisoikeudet muuhun kuin oikeudelliseen vanhempaansa.

12. Perheiden on saatava viipymättä apua ja tukea kriisitilanteissa

 • Tarvitsemme mielenterveystakuun, jotta ihmiset saavat tarvitsemaansa apua mahdollisimman nopeasti kriisin kohdatessaan
 • Koulujen oppilashuoltoon on säädettävä enimmäismitoitus siten, että yhden terveydenhoitajan vastuulla ei saa olla yli 600 oppilasta kerrallaan.

13. Lasten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten koulutusta perheiden monimuotoisuudesta on lisättävä

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön on ohjeistettava korkeakouluja ja toisen asteen oppilaitoksia sisällyttämään opetussuunnitelmiinsa perheiden monimuotoisuutta käsittelevää opetusta.
 • Ammattilaisten täydennyskoulutusta perheiden monimuotoisuudesta on tuettava ja toteutettava järjestelmällisesti osana täydennyskoulutusohjelmia.
 • Vastuuta täydennyskoulutuksesta ei voi jättää vain yksittäisille järjestöille.
 • On toteutettava STM:n vuoroasumiseen liittyvän toimenpidesuunnitelman toimenpide ammattilaisten koulutuksesta kohtaamaan ja huomioimaan erityisesti vuoroasuvien lasten tilanteet.