Kuntapoliittiset tavoitteet 2021–2025

Tavoitteena kaikkien perheiden kunta!

Joka kolmas suomalainen perhe on tavalla tai toisella monimuotoinen. Monimuotoiset perheet -verkoston 13 kuntapoliittista tavoitetta tarjoavat kuntapäättäjille konkreettisia keinoja parantaa kunnan perheystävällisyyttä, perheiden monimuotoisuus huomioiden.

Jos kaipaat tarkempia tietoja ja perusteluja tavoitteisiin liittyen, tutustu tavoitteiden taustamateriaaliin.

1. Perheiden monimuotoisuus otetaan lähtökohdaksi kaikessa kunnan lapsia ja perheitä koskevassa päätöksenteossa.

 • Kunnassa tehtävissä perheitä koskevissa strategioissa ja ohjelmissa on lähtökohtaisesti huomioitava perheiden erilaiset tarpeet.
 • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on otettava huomioon lasten ja nuorten monimuotoiset perhetaustat.
 • Kaupunki- ja liikennesuunnittelussa on huomioitava monilapsiset perheet sekä esteettömyys.

2. Kunta tukee työnantajana henkilöstönsä perheen ja työn yhteensovittamista.

 • Joustoissa tulee huomioida perheiden monimuotoiset tarpeet ja tilanteet.
 • Perheystävällisyyden on oltava kriteerinä myös ostopalveluyritystä valittaessa.
 • Perheystävällisyyden tukeminen ei saa tarkoittaa lapsettomien syrjimistä lapsiperheellisten kustannuksella.

Lue lisää verkoston vinkkejä työn ja perheen yhteensovittamiseksi.

3. Varhaiskasvatuksen maksut ovat kohtuullisia.

 • Maksuttomuuden tulorajaa on nostettava.
 • Maksuttoman varhaiskasvatuksen pilotointia on laajennettava.

4. Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta on mahdollista kaikille.

 • Pienten koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa on oltava saatavilla kattavasti.
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen on oltava tulosidonnaisia.
 • Perheille, joilla on toiminnassa samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi, on myönnettävä sisarusalennus.
 • Erityistarpeisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan saatavuus on varmistettava koululain mukaisesti.

5. Vuorohoidon saatavuus turvataan.

 • Vuoropäivähoitoa ja pienten koululaisten ilta- ja yöaikaista sekä viikonloppuhoitoa on järjestettävä kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti.
 • Vuorohoidon hoitoaikojen on oltava joustavia.

6. Lapsen kielellinen ja kulttuurinen tausta huomioidaan varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

 • Kouluissa on turvattava riittävä S2-opetusresurssi.
 • Oman äidinkielen opetuksen saatavuus on turvattava.
 • Varhaiskasvatuksessa on huomioitava lapsen kaikki kotikielet.

7. Kriisiavun saatavuus turvataan.

 • Kriisiapu on turvattava koko perheelle, kaikille perheenjäsenille ja kaikissa perhetilanteissa – myös lapsille ja uusperheiden jäsenille.
 • Lasten on saatava kriisiapua vuorokauden sisällä kriisin alkamisesta.
 • Oppilashuollon henkilöstömitoituksesta annettuja suosituksia on noudatettava. Esimerkiksi yhdellä koulukuraattorilla saa olla vastuullaan korkeintaan 600 oppilasta.

8. Kotipalvelun saatavuus varmistetaan sosiaalihuoltolain edellyttämässä laajuudessa.

 • Kotipalvelun on oltava helposti saatavilla.
 • Perheille on aktiivisesti markkinoitava kotipalvelua.
 • Kotipalvelun on oltava kaikille myös taloudellisesti saavutettavaa.
 • Sijaisperheenä toimiminen ei saa sulkea kotipalvelun mahdollisuutta pois.

9. Vuoroasuvien lasten palvelut turvataan molemmissa kodeissa, vaikka kodit sijaitsisivat eri kunnissa.

 • Lapsella on oltava oikeus tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin molemmissa kotikunnissaan.
 • Myös erityislapsen tarpeet on huomioitava.
 • Lapsen vuoroasuminen on huomioitava myös esimerkiksi koulumatkatuessa, koulukyydeissä, oppilaaksiottoalueiden määrittelyssä ja varhaiskasvatuksen palveluissa.

10. Uuden lapsenhuoltolain mahdollisuudet otetaan käyttöön huolehtimalla osaamisesta ja työskentelytavoista perheoikeudellisissa yksiköissä.

 • Perheasiain sovittelua tekevien työntekijöiden on saatava koulutusta erilaisista perhetilanteista.
 • Työntekijöillä on oltava riittävästi tietoa siitä, miten perheiden monimuotoisuus vaikuttaa esimerkiksi lapsen huollon järjestämiseen sekä tapaamisiin.
 • Työntekijöiden on osattava ohjata sopimusten tekemiseen tilanteissa, joissa lapsella voi olla useampia huoltajia: huolto, asuminen, tehtävänjako ja tiedonsaanti.

11. Lastensuojelun riittävät toimintaresurssit turvataan ja toimintakulttuuria kehitetään.

 • Lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä tulee olla maksimissaan 25 lasta vastuullaan.
 • Jälkihuollossa on hyödynnettävä perhehoidon mahdollisuuksia.
 • Lastensuojelun työntekijöitä on koulutettava kohtaamaan sateenkaariperheitä perhehoitajina sekä sateenkaariperheitä adoptiohakijoina.

12. Kotihoidontuen kuntalisät ovat yhdenvertaiset adoptiolapsille.

 • Lapsen ikää ei lasketa kalenteri-iän vaan perheeseen tulemisen päivämäärän mukaan.

13. Järjestöille on saatavilla maksuttomia kokoustiloja esimerkiksi osana perhekeskustoimintaa.

Katso kuntavaalivideomme!

Animaatiossa esitetään esimerkein, miten kunnissa tulisi huomioida kaikenlaiset perheet päätöksenteossa. Animaation taustalla on musiikki.
Animaatiossa esitetään esimerkein, minkälaisia keinoja kunnilla on kehittää palveluja, jotka houkuttelevat kaikenlaisia lapsiperheitä kuntaan. Videossa on taustamusiikki, ei puhetta.