Kuntavaalitavoitteet 2017

Kunnissa päätetään monista asioista, jotka näkyvät perheiden arjessa. Päiväkodit, koulut, julkinen liikenne, asumiseen, kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvät ratkaisut ovat kaikki kuntapäättäjien vallassa myös sitten, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät sote-uudistuksen myötä maakuntien hoidettavaksi.

Kuntavaalitavoitteet 2017

Monimuotoiset perheet -verkosto vaatii, että perheiden monimuotoinen todellisuus tulee ottaa lähtökohdaksi kaikessa perheitä koskevassa päätöksenteossa. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

1. Perheiden monimuotoisuus tulee ottaa lähtökohdaksi kaikessa perheitä koskevassa kunnallispoliittisessa päätöksenteossa.

Kunnissa luodaan perusta perheiden hyvinvoinnille. Perheitä koskevien ratkaisujen on huomioitava perheiden monimuotoinen todellisuus. Päätöksiin on sisällytettävä lapsivaikutusten arviointi sekä kunnallisella että myöhemmin maakunnallisella tasolla.

2. Kotipalvelun saatavuus tulee taata sosiaalihuoltolaissa edellytetyllä tavalla ja sen hakemisesta on tehtävä asiakkaalle riittävän yksinkertaista.

Asukkaan on voitava hakea kotipalvelua yksinkertaisesti ja tiedon hakuprosessista sekä kriteereistä on oltava helposti saatavilla. Tietoa kotipalvelusta ja sen hakemisesta on jaettava lapsiperheille ennakoivasti, vaikka tarvetta palvelulle ei vielä olisikaan.

3. Kuntien tulee sitoutua toteuttamaan järjestämänsä palvelut siten, että ne huomioivat perheiden moninaiset elämäntilanteet.

Subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on säilytettävä. Kunnan on tarjottava riittävät ero- ja perheneuvontapalvelut erilaisille perheille. Perheen määritelmän tulee kattaa myös lapsettomat perheet. Asiakasmaksuissa on huomioitava monilapsiset perheet. Opetussuunnitelmien yhdenvertaisuustavoitteiden jalkauttamisesta on huolehdittava ja oppilashuollon palvelut on turvattava suositusten mukaisina.

4. Perheiden monimuotoisuus tulee huomioida palvelujen kehittämisessä.

Sosiaalihuoltolain uudistuksen vaatimissa toimenpiteissä. Järjestöt on otettava mukaan palvelujen ja perhekeskustoiminnan kehittämiseen. Lapsiperheiden osallisuutta päätöksenteossa on lisättävä. Etävanhemman ja lapsen valvotut tapaamiset ovat lapsen subjektiivinen oikeus. Tapaamispaikkatoiminta on turvattava laissa säädetyllä tavalla.

Kuntatason hyviä käytäntöjä monimuotoisten perheiden huomioimiseksi

Keräsimme kunnissa jo nyt toteutuvia perheiden kannalta hyviä käytäntöjä vihjeeksi kuntapäättäjille, jotka haluavat huomioida perheiden monimuotoisuuden. Tutustu olemassaoleviin hyviin käytäntöihin tai kerro oman kuntasi käytännöistä twitterissä aihetunnisteella #hyvatkaytannot.

Sujuva arki

 • Koulukyydin tarjoaminen vuoroviikoin asuvalle lapselle etävanhemman kotoa
 • Mahdollisuus vuoroviikoin asuvalle lapselle olla kahdessa eri päiväkodissa tai esikoulussa
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on järjestetty siten, että vanhempien kokoaikainen työssäkäynti mahdollistuu
 • Vuorohoitoa on tarjolla vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille, mukaan lukien pienet koululaiset
 • Kunnassa on tarjolla leiritoimintaa koululaisten kesäloma-aikoina
 • Kunnassa on maksuttomia tai hyvin edullisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille

Monimuotoiset perheet koulussa ja oppilaitoksissa

 • Suomi tai ruotsi toisena kielenä: Vähimmäisryhmäkoosta on mahdollisuus joustaa kun nähdään, että kielen oppiminen on lasten kehityksen kannalta tärkeää
 • Lapsen kieli- ja kulttuuritaustaa tuetaan opetuksessa mahdollisimman hyvin
 • Opetuksessa huomioidaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt niin oppilaiden kuin näiden perheenjäsenten osalta. Katso vinkit Seta ry:n oppaasta oppilashuollolle.
 • Monikkoperheiden lapset (kaksoset, kolmoset tai neloset) huomioidaan yksilöllisesti koulun arjessa perheen ja lasten omia toiveita kunnioittaen.
 • Koulun tilat on suunniteltu esteettömiksi ja sukupuolisensitiivisiksi
 • Vältetään pääsääntöisesti sukupuolenmukaisia jakoja, mutta jos niihin joudutaan, kunnioitetaan lapsen oikeutta valita ryhmänsä yksilöllisesti
 • Adoptiolapset huomioidaan koulun aloituksessa ja koulun arjessa. Katso vinkit: https://adoptioperheet.fi/koulu/

Kunnan hallinnossa

 • Kunnassa tarjotaan maksuttomia tai hyvin edullisia tiloja järjestöille vertaistoimintaan
 • Monimuotoisuus on huomioitu kunnan yhdenvertaisuussuunnittelussa
 • Kunnassa noudatetaan Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käytäntöjä, joihin sisältyy muun muassa lapsivaikutusten arviointi kunnan päätöksenteossa sekä lapsiystävällinen budjetointi (https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/lapsiystavallinen-materiaalipankki/)
 • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma huomioi lasten, nuorten ja perheiden monimuotoisuuden
 • Kunnassa on ajantasainen toimeksiantosuhteisen perhehoidon toimintaohje

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa

 • Kotipalvelua saa kunnassa sosiaalihuoltolain edellyttämällä tavalla ilman lastensuojelun asiakkuutta
 • Kotipalvelun hakeminen on tehty helpoksi ja kotipalvelua mainostetaan asiakkaille aktiivisesti
 • Lapselle taataan oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen riippumatta lapsen vanhempien työtilanteesta.
 • On saatavilla valtakunnallisen suositusten mukaiset koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut
 • Palveluissa työskenteleville työntekijöille tarjotaan riittävää täydennyskoulutusta monimuotoisten perheiden kohtaamiseen ja heidän erityistilanteidensa tunnistamiseen
 • Kunnan asukkailla on oikeus osallistua maksuttomaan monikkoperhevalmennukseen, mikäli he odottavat kaksosia, kolmosia tai nelosia
 • Terveyspalveluissa tarjotaan tietoa ja neuvontaa lapsettomuuden hoidosta ja ennaltaehkäisystä

Kriisitilanteissa

 • Perheille tarjotaan psyykkistä tukea hedelmöityshoitojen käynnissä ollessa ja sen jälkeen
 • Terveyspalveluissa tarjotaan jälkihoitoa keskenmenon saaneelle
 • Kunnassa tai alueella on kriisiryhmä, joka tekee kotikäynnin perheen luona, jossa on sattunut kuolemantapaus
 • Kriisitilanteessa ajan perheneuvolaan saa jonottamatta
 • Erotilanteessa vanhemmille ja lapsille on tarjolla riittävästi matalan kynnyksen apua
 • Eroa koskevaa tietoa on koottu kattavasti kunnan verkkosivuille ja näillä sivuilla on tietoa myös kunnan alueella kokoontuvista vertaisryhmistä sekä muista palveluista
 • Eropalvelujen työntekijät osaavat huomioida perheiden monimuotoisuuden ja erilaisten vanhemmuuksien vaikutuksen erotilanteissa (esim. uusperheet, sateenkaariperheet, sijaisperheet)