Ensamstående föräldrar

Hur bemöta en familj med en förälder?

Med familjer med en förälder avses familjer där vardagsrutinerna i regel sköts av en förälder ensam. I denna grupp ingår alltså ensamföräldrar, föräldrar med delad vårdnad, föräldrar med växelvis boende barn och de som väntar barn ensamma. I Finland är över en femtedel av alla barnfamiljer enföräldersfamiljer och vart tredje barn lever i något skede av sitt liv i en sådan familj. Över 80 procent av familjerna med en förälder lotsas av en kvinna.

Ur barnens synvinkel är enföräldersfamiljen en hel familj, liksom vilken annan familj som helst.

Vad ska du som kommer i kontakt med familjer med en förälder beakta i ditt arbete?

  • När man träffar familjer med en förälder är det viktigt att lyssna till familjens berättelse.
  • Att vara ensamförälder behöver inte vara ett olyckligt problem, utan det kan vara självvalt och en trygg och lugn familjekonstellation i jämförelse med det som varit.
  • Familjen kan ha bara en förälder till följd av skilsmässa eller partnerns död, men det kan också vara planerat.
  • Barnet kan ha nära relationer till sin andra förälder eller till andra vuxna.

Familjer med en förälder är mer ekonomiskt utsatta än andra familjer. Ekonomin påverkas av att familjen har tillgång till endast en förälders inkomster, av att kvinnor i genomsnitt har lägre lön än män och av att småbarnsföräldrar kan ha svårt att få arbete.

I familjer med en förälder är det viktigt att utreda förälderns nätverk: Finns det vänner, en relation till den eventuella tidigare partnern, kamratstöd? Får familjen hjälp i vardagen eller tillbringar föräldern all sin tid med barnen?

Många ensamföräldrar behöver hjälp med det praktiska. Även ett litet stöd i vardagen hjälper dem ofta att orka bättre.