Lausunto: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Helsingin kaupungin palveluissa

11.03.2021 - Lausunnot - Anna Moring

Monimuotoiset perheet -verkoston näkemyksiä kaupungin palveluiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilasta ja edistämistarpeista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun tueksi

Monimuotoiset perheet -verkoston tavoitteena on yhteiskunta, jossa perheet ovat yhdenvertaisia ja jokainen perhe voi olla itsestään ylpeä. Kymmenen perhejärjestön yhteistyöverkosto edustaa yli kolmasosaa suomalaisista perheistä. Järjestöjä yhdistää se, että kaikkien kohderyhmät poikkeavat jotenkin oletetusta perhemuodosta.

Lapset, nuoret ja perheet törmäävät kaupungin palveluissa edelleen moniin ennakkoluuloihin, oletuksiin ja käytännön haasteisiin silloin, kun oma perhemalli poikkeaa normista. Esimerkiksi silloin, kun lapsella on kolme vanhempaa, perheen vanhemmat ovat syntyneet eri maissa, lapsella on kaksi tasa-arvoista kotia tai lapsia syntyy yhtä aikaa useampia.

Kaikille turvallisten, avointen ja syrjimättömien palvelujen ohella on tärkeää varmistaa, että perhemuotoon tai perhetilanteeseen liittyvät erityistarpeet tunnistetaan. Kaikille sama ei ole aina kaikille hyvä, eikä näin ollen tuota toivottua lopputulosta.

Palvelujärjestelmän tulee tunnistaa kaupunkilaisten monimuotoiset perhesuhteet. Oikea-aikaisilla, oikein kohdennetuilla ja saavutettavilla palveluilla lisätään helsinkiläisten tasa-arvoa sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja voida hyvin.

Varhaiskasvatuksen ja koulun tulee tukea lasta ja hänen perhettään perhemuodosta riippumatta. Kunnallisella palvelujärjestelmällä on keskeinen merkitys myös eri perhetilanteissa olevien vanhempien työllisyyden edistämiselle.

Tasa-arvoinen vanhemmuus ja sen mahdollistaminen kaikissa perhetilanteissa tulee olla palvelujen kehittämisen keskeinen tavoite.

Toimenpide-ehdotuksia

Alla on esitetty toimenpiteitä, joilla perheiden monimuotoisuus huomioidaan kunnan palvelutoiminnassa ja palvelujen kehittämisessä.

Perheiden monimuotoisuus lähtökohtana
 • Perheitä koskevissa strategioissa ja ohjelmissa huomioidaan lähtökohtaisesti perheiden erilaiset tarpeet. Esimerkiksi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa tehdään näkyväksi lasten ja nuorten monimuotoiset perhetaustat ja -suhteet.
 • Kaupunki- ja liikennesuunnittelussa huomioidaan monilapsiset perheet sekä esteettömyys.
Saavutettava varhaiskasvatus ja koulu
 • Varhaiskasvatuksen maksut ovat kohtuullisia.
 • Varhaiskasvatuksessa huomioidaan lapsen kaikki kotikielet.
 • Vuorohoidon saatavuus on turvattu. Vuoropäivähoitoa ja pienten koululaisten ilta- ja yöaikaista sekä viikonloppuhoitoa järjestetään kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti.
 • Pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa on saatavilla kattavasti. Erityistarpeisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan saatavuus on varmistettu koululain mukaisesti.
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut ovat tulosidonnaisia. Perheille, joilla on toiminnassa samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi, myönnetään sisarusalennus.
 • Kouluissa on riittävä S2-opetusresurssi.
 • Oman äidinkielen opetuksen saatavuus on turvattu.
Tiedonkulku palveluissa
 • Tieto kulkee kaikissa kunnan palveluissa lapsen kaikille vanhemmille ja huoltajille, joilla on oikeus saada tietoa lapsen asioista (ml. sateenkaariperheet, uusperheet, sijaisperheet, eronneiden vanhempien perheet).
 • Palvelujen lähtökohtana on tasa-arvoinen vanhemmuus. Etävanhempi saa tietoa lapsen asioista siinä missä lähivanhempikin.
 • Kahden kulttuurin- ja maahanmuuttajaperheiden osalta on varmistettu, että tieto palveluista tavoittaa perheen ja että palveluja käytettäessä perheen saatavilla on riittävät tulkkauspalvelut. Asiointi ei jää suomenkielisen puolison vastuulle.
Perheiden erityistarpeet näkyviin
 • Kotipalvelua saa jokainen sitä tarvitseva lapsiperhe. Kotipalvelun saatavuutta seurataan sen varmistamiseksi, että perheillä on tosialliset, sekä taloudelliset että käytännön mahdollisuudet käyttää kotipalvelua.
 • Vuoroasuvalle lapselle tarjotaan koulukyyti molemmista kodeista.
 • Lähikouluperiaatteesta poikkeamista selvitetään vuoroasuvien lasten perheiden näkökulmasta.
 • Etävanhemman perhe saa tarvitsemansa lapsi- ja perhepalvelut, vaikka lapsi on kirjoilla toisessa kunnassa. Myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen perheen tarpeet huomioidaan.
 • Matalan kynnyksen eropalvelut ovat kattavia ja jokaisen kuntalaisen saatavilla. Vanhemmuus määritellään palveluissa laajasti.
 • Kriisiapua on tarjolla koko perheelle, kaikille perheenjäsenille ja kaikissa perhetilanteissa (ml. lapset ja uusperheen jäsenet).
 • Oppilashuollon henkilöstömitoituksesta annettuja suosituksia noudatetaan.
 • Lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on vastuullaan maksimissaan 25 lasta.
 • Jälkihuollossa hyödynnetään perhehoidon mahdollisuuksia.
 • Pari- ja monisuhdeneuvontaa tarjotaan tukea tarvitseville, myös lapsettomille ja tahatonta lapsettomuutta kokeneille.
Ammattilaisten osaaminen luo turvallisuutta
 • Nykyisten ja tulevien ammattilaisten osaamista perheiden monimuotoisuudesta ja monimuotoisten perheiden kohtaamisesta vahvistetaan lisä- ja täydennyskoulutuksin. Palveluissa tunnistetaan perheiden monimuotoisuus, kuten useamman kuin kahden vanhemman perheet. Osaamista vahvistetaan myös lastensuojelun perhehoidosta. Palveluissa vahvistetaan yhteistyövanhemmuutta perhemuodosta riippumatta.
 • Henkilöstön osaamista lisätään myös surun kohtaamisesta, sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta ja antirasismista.
 • Perheoikeudellisten palvelujen työntekijöillä on riittävästi tietoa siitä, miten perheiden monimuotoisuus vaikuttaa esimerkiksi lapsen huollon järjestämiseen sekä tapaamisiin. Työntekijät osaavat ohjata sopimusten tekemiseen tilanteissa, joissa lapsella voi olla useampia huoltajia.
 • Lastensuojelun työntekijöitä koulutetaan kohtaamaan sateenkaariperheitä perhehoitajina sekä sateenkaariperheitä adoptiohakijoina.
Viestintä tuo monimuotoisuuden näkyviin
 • Kaupungin palveluviestintä on monikanavaista, saavutettavaa ja kaupunkilaistensa näköistä.
 • Kaksikielisyyden ohella vahvistetaan kaupungin monikielistä identiteettiä.
 • Syrjivään puhetapaan puututaan kaupungin palveluissa sekä kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa (ml. kaupunginvaltuuston kokoukset).

Lisätietoja
Sara Mäkäräinen
Erityisasiantuntija
050 375 0831
sara.makarainen@www.monimuotoisetperheet.fi