Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttamisesta

14.08.2017 - Lausunnot -

Monimuotoiset perheet -verkoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta.

Monimuotoiset perheet -verkosto kannattaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamista. Maksujen alentaminen vähentää perheiden kannustinloukkuja ja helpottaa työn vastaanottamista kaikissa tilanteissa.

Verkosto haluaa huomauttaa muutamasta asiasta, jotka liittyvät lasten ja perheiden yhdenvertaisuuteen:

Sisarusalennus

Nykyisen lainsäädännön tulkintaongelmana on ollut sisarusalennuksen määrittely. Jotkut kunnat tulkitsevat nykyistä lakia siten, että sisarusalennusta myönnetään vain täysimääräisestä maksusta. Esitämme, että sisarusalennuksen kirjataan selkeästi koskevan myös korkeimman maksun tulorajan alittavia perheitä sekä osa-aikaisessa tai osapäiväisessä päivähoidossa olevia sisaruksia.

Pyydämme myös huomioimaan, että esikoulua täydentävässä toiminnassa voi monikkoperheiden kohdalla samasta perheestä olla samanaikaisesti kaksi, kolme tai jopa neljä lasta. Tämän vuoksi laissa tulee varmistaa, että sisarusalennus koskee myös esikoulua täydentävää toimintaa.

Tulorajoista

Tilanne, jossa tulorajat on skaalattu siten, että yhden vanhemman perheellä on samoilla bruttotuloilla korkeampi päivähoitomaksu kuin kahden vanhemman perheillä, on epäyhdenvertainen ja kohtuuton. 

Esitämme, että yhden vanhemman perheillä tulisi olla oma tulorajataulukko, jossa huomioitaisiin yhden vanhemman perheen monella tapaa kahden vanhemman perhettä epävakaampi ja haastavampi taloustilanne.

Huomioitavista tuloista

Monimuotoiset perheet -verkosto esittää, että päivähoitomaksuissa ei huomioitaisi tuloina elatusapumaksua eikä sitä korvaavaa tukea (elatustukea), eikä myöskään lapselle vanhemman kuoleman jälkeen maksettavaa lapseneläkettä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulosidonnaisuudesta

Myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut tulisi muuttaa tulosidonnaisiksi.  Kaikille perheille yhtä suuri tasamaksu on erityisen epäoikeudenmukainen pienituloisille.  Maksusta on periaatteessa mahdollisuus anoa alennusta tai vapautusta, mutta valitettavan harva perhe tiedostaa tällaisen mahdollisuuden olemassaolon, ja juuri pienituloisilla on byrokratiaan tarttumiseen vähiten voimavaroja. Tulosidonnaisuuden pitäisi olla automaatio maksuja laskettaessa vastaavasti kuin päivähoitomaksujen määrittelyssä.

Lisätietoja
Anna Moring
Projektipäällikkö
Kaikkien perheiden Suomi -hanke
Monimuotoiset perheet -verkosto
050 3750832