Lausunto lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman luonnoksesta

25.05.2021 - Lausunnot - Anna Moring

Monimuotoiset perheet -verkoston lausunto lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaan liittyen.

Yleistä

Monimuotoiset perheet -verkosto kiittää mahdollisuudesta ilmaista näkemyksensä lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaluonnoksesta. Verkosto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Toimeenpanosuunnitelmassa tunnistetaan oikeansuuntaisia haasteita ja pyritään tarttumaan oikeisiin asioihin. Ehdotetut toimenpiteet ovat kuitenkin esiin nostettuihin haasteisiin nähden vähän kuin ampuisi norsua hernepyssyllä. Tämä johtuu osittain siitä, että hallitusohjelman toteuttamisen tässä vaiheessa vaikuttavimmat toimenpiteet on jo suunniteltu ja niiden täytäntöönpano aloitettu. Näitä jo käynnissä olevia toimenpiteitä kuvataankin yleisellä tasolla toimenpidesuunnitelman alaluvuissa.

Tässä on kyseessä ensimmäinen lapsistrategia ja ensimmäinen toimeenpanosuunnitelma laatuaan, ja tämä työ tulee muodostamaan standardin tuleville toimeenpanosuunnitelmille. Siksi olisi tärkeää, että myös jo osana hallitusohjelmaa aloitetut toimenpiteet näkyisivät osana lapsistrategian toimeenpanoa silloin, kun niiden voi katsoa palvelevan lapsistrategiassa asetettuja päämääriä.

Ehdotamme, että toimeenpanosuunnitelman rakennetta muutetaan siten, että kohdat, joissa nyt listataan ”käynnissä oleva toiminta” kursorisilla viittauksilla hallitusohjelmaan, avataan konkreettisiksi toimenpiteiksi, jotka luetaan osaksi lapsistrategiatyön toteuttamista. Samalla ehdotetut toimenpiteet, jotka on otsikoitu ”nyt asetettavat toimenpiteet” nivoutuvat osaksi laajempaa kokonaisuutta ja toimeenpanosuunnitelmasta tulee väline tarkastella koko hallitusohjelman toimeenpanoa lapsistrategian näkökulmasta.

Näin asetetaan standardi, jossa lapsistrategian toimeenpano-ohjelmaan kootaan laajasti kaikki kuloisessakin hallitusohjelmassa olevat kirjaukset, jotka liittyvät lapsistrategian päämääriin.

3-5 tärkeintä toimenpidettä

 • Lasten ja perheiden huomioiminen koronakriisin jälkihoidossa ja lasten, nuorten ja perheiden näkökulman esiin nostaminen
 • Laaditaan koulutuspaketti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta sekä sateenkaariperheistä ammattilaisille
  • Huom. Nämä koulutus- ja tietopaketit kaipaavat myös aina selkeitä jalkauttamissuunnitelmia.
 • Toteutetaan opas ja koulutuskokonaisuus eron jälkeisen väkivallan muodoista
  • Pitäisikö tämän koskea myös tuomioistuimia ja siellä työskenteleviä?
 • Yhtenäinen toimintamalli ensitiedon antamiseen
  • Toimintamalli tulisi ulottaa myös siihen, miten perheelle kerrotaan sikiön kuolemasta ja miten lapselle ja nuorelle kerrotaan vanhemman tai sisaruksen kuolemasta.
 • Puututaan lapsiperheköyhyyteen ja syrjäytymiseen eurooppalaisen lapsitakuun mukaisesti

3-5 vähiten tärkeää toimenpidettä

 • Toteutetaan pilotti etsivästä harrastustoiminnasta
  • Tarvitaanko erillistä pilotointia, kun IceHearts ja NiceHearts tekevät tätä koko ajan ja heidän toimintaansa voi käyttää pilottina?
  • Tämän sijaan toimenpiteen tulisi koskea hyväksi havaittujen toimintamallien laajempaa juurruttamista.
 • Laaditaan opettajille ajantasainen materiaalipaketti lapsistrategiasta ja lasten oikeuksista
  • Tärkeä aihe, mutta toimenpiteessä ei ole minkäänlaista levittämissuunnitelmaa. On epätodennäköistä, että opettajat tarttuvat tähän itsenäisesti vain omaa harrastuneisuuttaan oman toimen ohessa. Tarvitsisi siis jalkauttamissuunnitelman.

Mitä toimeenpanosuunnitelmasta puuttuu?

 • Antirasismi ja lasten kohtaaman ihonväriin, etnisyyteen tai kielelliseen taustaan liittyvä syrjintä näkyy toimeenpanosuunnitelmassa luvattoman huonosti.
 • Lapsiperheköyhyyden ehkäisyssä vanhempien työllistymistä tukevat palvelut ovat yksi keskeinen toimenpide, joka tässä toimeenpanosuunnitelmassa ei näy.
 • Vanhempien työllisyyden tukemiseksi ehdotamme uudenlaista perheystävällisyyttä edistävää työelämäryhmää, joka yhdistäisi perhe- ja tasa-arvojärjestöjen asiantuntijat sekä työelämätoimijat vuoropuheluun ja kehitysyhteistyöhön. Perheystävällisyyttä on kehitettävä huomioimaan työpaikoilla nykyistä paremmin esimerkiksi erilaisia perhetilanteita, perhemuotoja, vanhemmuuksia ja myös kriisitilanteita.
  • Työmarkkinajärjestöillä on erinomaiset verkostot työpaikoille, mutta he kehittävät tällä hetkellä perheystävällisyyttä melko irrallaan perhe- ja tasa-arvojärjestöistä, vaikka muilla toimijoilla olisi annettavaa perheystävällisyyden kehittämiseen. Tarvitsemme uudenlaisia rakenteita perheystävällisyyden edistämiseksi työelämässä ja perheellistymiseen liittyvän syrjinnän torjumiseksi sekä vuoropuhelun edistämiseksi.
  • Työelämäryhmän käsiteltävänä voisi olla esimerkiksi
   • Perheystävällisyyden kehittäminen työelämässä. Perheystävällisyysohjeissa olisi ajankohtaista huomioida aiempaa paremmin esimerkiksi erilaiset perhetilanteet, vanhemmuudet ja myös kriisitilanteet.
   • Perheen ja työn yhteensovittamisen kehittäminen palveluiden tasolla.
   • Perheellistymisen esteiden purkaminen työelämästä.
   • Perheellistymiseen ja perhesuhteisiin liittyvän syrjinnän ehkäiseminen ja siihen liittyvien ohjeiden kehittäminen.
 • Jo varhaiskasvatuksesta alkaen tulisi purkaa lapsiin kohdistuvia sukupuolittuneita normeja ja sen kautta aikuisuuteen asti ulottuvaa sukupuolisegregaatiota.
 • Haavoittuvassa asemassa olevien lasten osalta olisi syytä kiinnittää vielä tarkempaa huomioita siihen, kuinka lapsen haavoittuvuus liittyy hänen perhetaustaansa.

Lisätietoja:
Anna Moring
Johtava asiantuntija
Monimuotoiset perheet -verkosto