Lausunto henkilötunnuksen uudistamisesta

01.06.2020 - Lausunnot -

Monimuotoiset perheet -verkoston lausunto henkilötunnuksen uudistamisesta. Diaarinro: VN/10378/2019

Monimuotoiset perheet -verkosto esittää, että henkilötunnusta koskevan lainsäädännön muutoksen yhteydessä mahdollistetaan henkilötunnuksen myöntäminen myös kohtuun kuolleen sekä myöhäisen raskauden keskeytyksen jälkeen syntyneelle lapselle (rv 22 jälkeen tai lapsen paino yli 500 g).

Henkilötunnuksen myöntäminen näille lapsille mahdollistaisi lapsen nimeämisen sekä sen, että lapsi näkyy väestörekisterissä vanhempiensa tiedoissa samoilla ehdoilla kuin elävänä syntyneet lapset. Nykytilassa lapsen nimeä ei voida rekisteröidä väestörekisteriin, sillä lapsesta ei kirjoiteta syntymätodistusta, eikä hän saa henkilötunnusta. Tästä huolimatta lapsen syntyminen luo oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen vanhemmille.

Kuolleena syntyneen lapsen vanhemmilla on sairausvakuutuslain mukaan oikeus vanhempainpäivärahoihin, mikäli raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää eli 22 viikkoa. Äiti saa äitiyspäivärahaa 105 arkipäivää, isä isyyspäivärahaa 18 arkipäivää. Kela saa tarvitsemansa tiedot äidin raskaudenseurantaan liittyvän tietojärjestelmän kautta. Vanhemmilla on myös velvollisuus haudata tai tuhkata kuolleena syntynyt lapsensa.

Lapsen henkilötunnuksen voisi kirjata samalla, kun sairaalassa muutoinkin kirjataan potilastietoja. Muutoksella ei olisi merkittäviä kustannusvaikutuksia, mutta se helpottaisi myös esimerkiksi terveyspalvelujen toimintaa etenkin isien ja muiden ei-synnyttävien vanhempien osalta, kun vanhemmuus ja lapsen kuolema näkyisi suoraan henkilön rekisteritiedoista. Nykytilanteessa kuolleen lapsen vanhemmat ovat virallisissa tiedoissa lapsettomia. Tämä on monelle myös inhimillisesti raskas asia.

Monimuotoiset perheet -verkosto huomauttaa lisäksi, että henkilötunnuksen sukupuolineutraalisuus on erittäin tärkeä osa lainsäädännön kokonaismuutosta. Se keskustelee olennaisella tavalla hallituksen muiden kehittämisvaiheessa olevien lakiesitysten kanssa, esimerkiksi sukupuolineutraalisti uudistettavien perhevapaiden, translain sekä vanhemmuuslain osalta. Kun muitakin yksilöintitietoja tunnuksesta häivytetään, myös sukupuolittunut rakenne on tarkoituksenmukaista poistaa samalla kertaa.

Esitämme, että jatkossa:

– kuolleena syntynyt (rv 22+) lapsi voi saada henkilötunnuksen

– lapsi voidaan nimetä virallisesti väestörekisteriin

– tiedot lapsesta näkyvät molempien vanhempien tiedoissa

– henkilötunnuksesta ei enää käy suoraan ilmi sen haltijan sukupuoli

Ehdotettu muutos lainsäädäntöön kuolleena syntyneen lapsen osalta:

Nykyinen lainsäädäntö:

Väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2010), 32 §:n mukaan terveydenhuollon toimintayksikön, jossa synnytys on tapahtunut, on ilmoitettava elävänä syntyneestä lapsesta väestötietojärjestelmään.

Väestötietolain (661/2009) 24 § 1 mom 3-kohdan mukaan rekisterinpitäjällä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tietoja väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa ja muuta käsittelyä varten äidiltä tai siltä, jonka hoidossa lapsi on, tieto elävänä syntyneestä lapsesta, jos tietoa lapsen syntymästä ei ole toimitettu terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle.

Muutosehdotus:

Ilmoitus on tehtävä raskausviikosta 22 eteenpäin myös lapsesta, joka on syntynyt kuolleena.

Lisätietoja:
Anna Moring
Johtava asiantuntija
Monimuotoiset perheet -verkosto
050 3750832