Lausunto henkilötunnuksen uudistamisesta

03.03.2022 - Lausunnot - Anna Moring

Esitetyt muutokset henkilötunnuksen myöntämiseen ja tunnuksen muotoon ovat kannatettavia ja oikean suuntaisia.

Henkilötunnusta koskevan lainsäädännön muutoksen yhteydessä olisi ollut mahdollista säätää henkilötunnuksen myöntäminen myös kohtuun kuolleen sekä myöhäisen raskauden keskeytyksen jälkeen syntyneelle lapselle (rv 22 jälkeen tai lapsen paino yli 500 g).

Henkilötunnuksen myöntäminen näille lapsille mahdollistaisi lapsen nimeämisen sekä sen, että lapsi näkyy väestörekisterissä vanhempiensa tiedoissa samoilla ehdoilla kuin elävänä syntyneet lapset. Nykytilassa lapsen nimeä ei voida rekisteröidä väestörekisteriin, sillä lapsesta ei kirjoiteta syntymätodistusta, eikä hän saa henkilötunnusta. Tästä huolimatta lapsen syntyminen luo oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen vanhemmille.

Kuolleena syntyneen lapsen vanhemmilla on sairausvakuutuslain mukaan oikeus vanhempainpäivärahoihin, mikäli raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää eli 22 viikkoa. Vanhemmilla on myös velvollisuus haudata tai tuhkata kuolleena syntynyt lapsensa.

Lapsen henkilötunnuksen voisi kirjata samalla, kun sairaalassa muutoinkin kirjataan potilastietoja. Muutoksella ei olisi merkittäviä kustannusvaikutuksia, mutta se helpottaisi terveyspalvelujen toimintaa etenkin isien ja muiden ei-synnyttävien vanhempien osalta, kun vanhemmuus ja lapsen kuolema näkyisi suoraan henkilön rekisteritiedoista. Nykytilanteessa kuolleen lapsen vanhemmat ovat virallisissa tiedoissa lapsettomia. Tämä on monelle myös inhimillisesti raskas asia.

Ehdotettu muutos lainsäädäntöön kuolleena syntyneen lapsen osalta
Nykyinen lainsäädäntö

Väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2010), 32 §:n mukaan terveydenhuollon toimintayksikön, jossa synnytys on tapahtunut, on ilmoitettava elävänä syntyneestä lapsesta väestötietojärjestelmään.

Väestötietolain (661/2009) 24 § 1 mom 3-kohdan mukaan rekisterinpitäjällä on oikeus saada tieto äidiltä tai siltä, jonka hoidossa lapsi on, tieto elävänä syntyneestä lapsesta, jos tietoa lapsen syntymästä ei ole toimitettu terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle.

Muutosehdotus

Asetuksen 32§:ää sekä väestötietolain 24 § i momenttia on muutettava siten, että ilmoitus lapsen syntymästä on tehtävä myös lapsesta, joka on syntynyt kuolleena raskausviikosta 22 eteenpäin. Lapsen synnyin- ja kuolinpäiväksi merkittäisiin sama päivä, ja muutoin prosessi toimisi samoin kuin elävänä syntyneen, mutta heti syntymän jälkeen kuolleen lapsen kohdalla.

Maahan muuttavien tilanne

Ehdotetut muutokset parantavat opiskelijoiden ja työn perässä maahan muuttavien tilannetta, ja helpottaa myös Suomeen muuttavien kahden kulttuurin perheiden käytännön asioiden hoitamista. Verkosto kannattaa muutoksia, jotka helpottavat edes joiltain osin Suomeen muuttamiseen liittyvää byrokratiaa. Myös tilastoinnin mahdollisuuksien parantuminen on hyvä asia.

Ulkopuolisen palveluntarjoajan mahdollisuus tallettaa henkilötietoja luotettavasti väestötietojärjestelmään on kannatettava muutos, sillä se helpottaa oleskelulupaa hakevien byrokratiaa ja lisää prosessin ajallista joustavuutta. Oleskelulupaan liittyvä byrokratia on nykyisellään hyvin raskas, ja jokainen prosessia edes vähäisesti helpottava muutos on verkoston näkökulmasta tervetullut.

On erinomaisen kannatettavaa, että maahanmuuttohallinnon asiakkaana olevan ulkomaan kansalaisen tiedot voitaisiin tallettaa väestötietojärjestelmään nykyistä aiemmin ja laajemmin.

Kannatettava muutos on myös se, että pyritään edistämään väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa muun viranomaisasioinnin yhteydessä. Verkosto kannattaa kaikkia byrokratiaa ja etenkin erillisiä asiointikäyntejä vähentäviä toimenpiteitä, jotka on mahdollista tietoturvallisesti toteuttaa.

Henkilötunnuksen sukupuolineutraalius

Henkilötunnuksen sukupuolineutraalius on erittäin tärkeä osa lainsäädännön kokonaismuutosta. Se keskustelee olennaisella tavalla hallituksen muiden kehittämisvaiheessa olevien lakiesitysten kanssa, esimerkiksi sukupuolineutraalisti uudistettavien perhevapaiden, translain uudistuksen sekä vanhemmuuslain. Kun muitakin yksilöintitietoja tunnuksesta häivytetään, myös sukupuolittunut rakenne on tarkoituksenmukaista poistaa samalla kertaa.

Verkosto huomauttaa kuitenkin Trans ry:n tavoin, että uudistuksen vaikutukset ennen vuotta 2027 syntyneille henkilöille ovat riittämättömät. Uudistus säilyttää binääriseen sukupuoleen perustuvan logiikan kaikilla ennen vuotta 2027 syntyneillä lapsilla, nuorilla ja aikuisilla heidän kuolemaansa saakka. Vähintään tulisi olla mahdollista omalla ilmoituksella, myös ilman sukupuolen juridista korjaamista, muuttaa henkilötunnusta siten, että nykyisenmuotoiseen tunnukseen voisi vaihtaa uudenmallisen sukupuolineutraalin yksilöintitunnuksen.

Informaatio-ohjauksen suunnitelma

On tärkeä huomioida, että nykyinen henkilötunnukseen perustuva tunnistustapa helpottaa olennaisesti eroperheiden huoltajien asiointia lapsensa puolesta. Jos tunnistaminen esimerkiksi apteekeissa tai terveydenhuollon yksiköissä tehdään olennaisesti hankalammaksi, on lapsella aina oltava virallinen henkilöllisyystodistus sen huoltajan hallussa, jonka luona hän kulloinkin oleskelee. Tämä on sinänsä hyvä periaate, mutta saattaa aiheuttaa käytännön hankaluuksia, jos lapsen passi tai henkilökortti jäävät toiseen kotiin. Olisi tärkeää mahdollistaa huoltajille lapsen puolesta asiointi mahdollisimman helpolla tunnistautumismenettelyllä tai vaihtoehtoisesti huoltajan omalla tunnistautumisella, johon tieto huoltajuudesta ja puolesta-asiointioikeudesta olisi mahdollista linkittää.