Lausunto hedelmöityshoitolain 16§:n uudistamisesta

06.05.2020 - Lausunnot -

Monimuotoiset perheet -verkoston lausunto hedelmöityshoitolain 16§:n uudistamisesta

Oikeusministeriö, kuulemistilaisuus 6.5.2020

Monimuotoiset perheet -verkosto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen vanhemmuuslakivalmisteluun liittyvästä kysymyksestä hedelmöityshoitolain 16§ 2 momenttiin suunnitellusta muutoksesta.

Verkoston näkemys on, että muutos on pääpiirteissään kannatettava. Seuraavassa yksityiskohtaisempia huomioita uudistuksesta.

Parien yhdenvertainen kohtelu

Muutos ei ole esitetyssä muodossa yhdenvertainen. Muutos antaa mahdollisuuden käyttää sellaisia sukusoluja, joiden perusteella luovuttaja voidaan mahdollistaa lapsen isäksi, mutta käyttö on mahdollista vain itsellisille naisille ja pareille, joissa molemmat hoitoa saavat ovat juridiselta sukupuoleltaan naisia. Tämä jättää juridisesti naisen ja juridisesti miehen muodostamat parit eriarvoiseen asemaan valinnanvapauden lisääntymisen osalta.

Isyyslakiin sisältyy avio*miehen* isyysolettama. Verkoston näkemys on, että isyysolettaman ja mahdolliseen isyyteen liittyvän oikeudellisen konfliktin vuoksi on perusteltua, etteivät juridisesti eri sukupuolta olevat avioparit voisi hyödyntää mahdollisuutta sukusoluihin, joiden perusteella luovuttaja voidaan mahdollistaa lapsen isäksi. Eri sukupuolta olevan avoparin osalta tilanne on kuitenkin tosiasiallisesti sama kuin naisparin osalta, jolloin lainsäädännön tulisi kohdella heitä yhdenvertaisesti. Muistiossa esitetyt perustelut sille, miksi epäyhdenvertainen kohtelu tässä asiassa olisi perusteltua, ovat pahasti ontuvat yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta ja inhimillisesti ne voidaan tulkita loukkaaviksi.

On hankala ymmärtää, että yhteiskunnassa, jossa pyritään isien ja äitien väliseen tasa-arvoon, lainsäädännön perustelutekstissä voitaisiin asettaa kahden potentiaalisen oikeudellisen isän kollisiotilanne vähemmän toivottavaksi kuin oikeudellisen isän ja oikeudellisen äidin mahdollinen kollisiotilanne. Perusteluissa myös unohdetaan, että se naispari, joka hoitoihin on alun perin hakeutunut, voi hoitojen kuluessa muuttua nais-miespariksi, jos toinen osapuoli korjaa sukupuolensa, samaten nais-miespari voi muuttua naispariksi, tai miespariksi, ja heidän oikeudellisen asemansa olisi tällöin kuitenkin säilyttävä samana.

Samalla tavalla kuin nais-miesparin hoidoissa, myös naisparin hoidoissa voidaan vahingossa käyttää isyyden vahvistamisen mahdollistavia sukusoluja, ja tilanne on silloin yhtä lailla vakava. Nykytilanteessa riski väärien sukusolujen käytölle on kuitenkin äärimmäisen vähäinen, sillä näitä sukusoluja käytetään lähinnä apilaperhetilanteissa silloin, kun halutaan lapselle tunnettu isä, joka voi toimia myös juridisena vanhempana. Näin ollen samaa ja eri sukupuolta olevia pareja on syytä kohdella yhdenvertaisesti valinnanvapauden lisääntyessä.

Useamman kuin kahden vanhemman mahdollisuus

Mikäli kolliisiotilanne nähdään aidosti suurena ongelmana, sen ratkaisemiseksi paras keino olisi, että lapsen vanhemmaksi voitaisiin näissä tilanteissa vahvistaa molemmat kandidaatit eli hoitoihin suostumuksen antanut synnyttäjän puoliso sekä sukusolujen luovuttaja, joka on antanut suostumuksen isyyden vahvistamiseen. Näin päästäisiin tilanteeseen, jossa kolliisiota ei tulisi, vaan lapsi voisi olla myös oikeudellisiesti yhdenvertaisessa asemassa suhteessa kaikkiin tosiasiallisiin vanhempiinsa.

Synnyttäjän puolison asema

Verkosto ei näe, että luovuttajan isyyden vahvistamisen mahdollisuus aiheuttaisi uhkaa synnyttäjän puolison oikeusturvalle, puolison sukupuolesta riippumatta. Mikäli ihmisiä informoidaan heidän valintojensa oikeusvaikutuksista asianmukaisesti, on synnyttäjän puolisolla aina mahdollisuus kieltäytyä antamasta suostumustaan hoitoihin, joiden toteuttamisen ehdoista hän ei ole samaa mieltä. Asianmukainen informointi onnistuu, koska lain tarkoittamia hedelmöityshoitoja voidaan tehdä ainoastaan hedelmöityshoitoklinikoilla, joissa on vahva osaaminen osapuolten oikeusasemaan liittyvässä neuvonnassa.

Pykälien sukupuolineutraali muotoilu

Hedelmöityshoitolaki on muutoksen yhteydessä muotoiltava siten, että hedelmöityshoitoja voidaan antaa henkilölle. Translain säätämisen yhteydessä tullaan poistamaan lisääntymiskyvyttömyysvaatimus, ja tämä tulee osaltaan aiheuttamaan ristiriitaa sen osalta, että hedelmöityshoitoihin voi hakeutua myös juridisesti miespuolinen, mutta toimivan kohdun omaava henkilö joko itsellisenä tai puolison kanssa. Näihin tilanteisiin liittyvien epäselvyyksien ehkäisemiseksi on syytä kirjoittaa hedelmöityshoitolaki jo nyt sukupuolineutraaliin muotoon.

Vanhemmuuslain valmistelusta yleisesti

Verkosto on pettynyt, että vanhemmuuslakia valmistellaan suppealta pohjalta eikä siihen olla sisällyttämässä niitä kahta olennaista muutosta, joita sateenkaarijärjestöt ja Monimuotoiset perheet -verkosto ovat esittäneet. Laki tulisi valmistella siten, että siinä huomioidaan:

  • Transtaustaisten ja muunsukupuolisten vanhempien tilanne
  • Useamman kuin kahden tosiasiallisen vanhemman perheet

Sateenkaariperheet ry:n lausunnosta löytyvät tätä koskevat hyvät kirjaukset ja verkosto on niiden kanssa samaa mieltä.

Lisätietoja
Anna Moring
Johtava asiantuntija
Monimuotoiset perheet -verkosto
050 3750832