Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta varhaiskasvatuslain muuttamiseksi

25.09.2015 - Lausunnot -

Monimuotoiset perheet -verkoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973) 6 §:n 1 momentin muuttamisesta (varhaiskasvatusoikeuden ja henkilöstömitoituksen muuttaminen)
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Monimuotoiset perheet -verkosto lausuu hallituksen esitysluonnoksesta varhaiskasvatuslain muuttamiseksi seuraavaa:

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus

Monimuotoiset perheet -verkosto vastustaa lapsen subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen rajaamista millään tavalla. Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on paitsi lapsen oikeus, myös ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, joka helpottaa kaikkein hankalimmassa asemassa olevien perheiden asemaa.

Mikäli subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen päädytään rajaamaan, on siihen kuitenkin sisällytettävä seuraavat poikkeukset:

Monikkoperheissä eli kaksos-, kolmos- ja nelosperheissä kaikilla lapsilla on oltava subjektiivinen oikeus täyspäiväiseen varhaiskasvatukseen vanhempien tilanteesta riippumatta, sillä monisikiöraskaus on aina riskiraskaus ja odottava äiti voi joutua vuodelepoon tai toimintakyky on muutoin rajallinen. Päivähoitoa tarvitaan tällöin vanhemmille sisaruksille.

Monikkolasten synnyttyä perhe voi tarvita arjen poikkeuksellisen kuormittavuuden vuoksi täysiaikaista päivähoitoa vanhemmille sisaruksille. Erityistilanteissa täysiaikaista päivähoitoa voidaan tarvita myös monikkolapsille, vaikka vanhempi on kotona.

Yhden vanhemman perheen lapsilla on oltava subjektiivinen oikeus täyspäiväiseen varhaiskasvatukseen, sillä näissä perheissä työn ja perheen yhteensovittaminen on jo valmiiksi hankalaa ja lasten ainut vanhempi voi väsyä helpommin.

Maahanmuuttajataustaisten perheiden lapsilla on oltava subjektiivinen oikeus täyspäiväiseen varhaiskasvatukseen lapsen kotoutumisen edistämiseksi, samoin kahden kulttuurin perheiden lapsilla, mikäli lapsen kielellinen kehitys edellyttää tätä.

Henkilöstömitoituksen muuttaminen

KÄPY Lapsikuolemaperheet ry tuo esiin, että ryhmäkokojen kasvattaminen aiheuttaa myös turvallisuusriskejä, joiden seurauksena saattaa olla tapaturma tai jopa lapsen kuolema. Mitoitus vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen mielekkääseen sisältöön eli siihen, millaista toimintaa lasten kanssa käytännössä pystytään toteuttamaan. Henkilöstömitoituksen muuttaminen heikentää varhaiskasvatuksen laatua sekä perheiden kokemaa osallisuutta palveluissa vaikeuttaen perheiden yksilöllisiin tuentarpeisiin vastaamista.

Mitoituksesta päätettäessä on myös otettava huomioon, että mitoituksen mukainen henkilökunta ei ole paikalla koko lasten hoitopäivää. Henkilökunnan työpäivän pituus on korkeintaan 8 tuntia (usein käytännössä vähemmän), lasten hoitopäivä saattaa olla helposti 10 tuntia. Käytännössä tämä usein tarkoittaa, että mitoituksen mukaista henkilökuntaa ei aina pystytä järjestämään päiväkodin koko aukiolon ajaksi.

Mitoituksen muuttaminen asettaa haasteita myös päiväkotien tiloille. Tilat on tehty pienemmälle lapsimäärälle ja suurempi lapsimäärä tarkoittaa, että rikotaan määräyksiä, jotka tiloille on asetettu neliömäärän ja hengitysilman riittävyyden suhteen. Monimuotoiset perheet -verkosto epäilee kuntien kykenevyyttä tarjota toimintaan uusien mitoitusten mukaan asianmukaisia tiloja.

Lisätietoja
Anna Moring
Projektipäällikkö
Monimuotoiset perheet -verkosto
Kaikkien perheiden Suomi -hanke
050 375 0832