Lausunto hallituksen esityksestä lapsilisälain 7§:n muuttamiseksi

22.08.2016 - Lausunnot -

Monimuotoiset perheet -verkoston lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysministeriö

Monimuotoiset perheet -verkosto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä lapsilisälain 7§:n muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lapsilisän rahamääriä koskevaa 7§:ää. Muutoksella on tarkoitus toteuttaa valtiontalouden kehyspäätöksen yhteydessä päätetty 11,7 miljoonan euron suuruinen säästö valtion menoihin. Kehyspäätöksen mukaan muun muassa kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin sekä lapsilisiin tehdään 0,85 prosentin tasasuuruinen vähennys. Kehyspäätöksen mukainen säästötoimenpide ehdotetaan toteutettavaksi siten, että lapsilisän yksinhuoltajakorotus jätetään lapsilisän tason alentamisen ulkopuolelle. Tällöin muiden lapsilisien tasoja alennetaan 0,91 prosentilla. Lapsilisän alentaminen ei vaikuttaisi toimeentulotukea saavien perheiden taloustilanteeseen, sillä toimeentulotukilaskelmassa lapsilisä otetaan huomioon toimeentulotuen määrään vaikuttavana tulona.

Monimuotoiset perheet -verkosto ei pidä hallituksen ehdotusta perusteltuna, sillä vuonna 2016 voimaan astuneen lapsilisän indeksisidonnaisuuden lakkauttamisen sekä muiden lapsilisään kohdistuvien leikkausten lisäksi hallitus on toteuttanut monia muitakin perheiden tukeen ja palveluihin kohdistuvia heikennyksiä.

Näitä ovat mm. varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen, leikkaukset varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, päivähoitomaksujen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen huomattavat korotukset sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan palvelujen heikentäminen. Vuoden alussa tehdyn lapsilisän leikkauksen kompensaationa toteutettu lapsivähennys ei koske kaikkein pienituloisimpia lapsiperheitä, koska heillä ei ole riittävästi tai ei lainkaan verotettavia tuloja, josta voisi saada verovähennyksen.

Pienituloiset perheet, yhden vanhemman perheet ja monilapsiset perheet kärsivät eniten

Pienituloisissa perheissä lapsilisän merkitys tulonmuodostuksessa on keskimääräistä suurempi.  Myös monilapsisissa perheissä, kuten kaksos-, kolmos- ja nelosperheissä, sekä yhden vanhemman perheissä tuen suuruus on merkityksellinen. Näissä perheissä taloudellinen kuormitus on suurin pikkulapsiaikana.

Vuoden 2015 lopussa lapsilisää saavia lapsia oli 1 012 752. Näistä kolme- tai useampilapsisten perheiden osuus oli 17,8 prosenttia. Yhden vanhemman perheissä eläviä lapsia oli 160 617. Yhden vanhemman perheitä oli 101 028, mikä on 18,2 prosenttia kaikista lapsilisää saaneista perheistä.

Vaikka lapsilisän yksinhuoltajakorotus jätetään esityksessä lapsilisän tason alentamisen ulkopuolelle, on syytä olettaa, että päätöksen kokonaisvaikutus johtaa pienituloisten perheiden sekä yhden vanhemman perheiden toimeentulotuen ja muiden sosiaalisten etuuksien määrän kasvuun ja kasvattaa näiden perheiden riskiä köyhyydelle ja syrjäytymiselle.

Monimuotoiset perheet -verkosto esittää, että hallitus tekee lasten ja perheiden sosiaaliturvan, palvelujen ja tuen heikennyksistä lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnin. Vaikutukset tulee arvioida erilaisissa perhe- ja elämätilanteissa olevien lasten ja perheiden kannalta.

Esitämme myös, että hallitus huolehtii siitä, että jo toteutettujen ja muiden tulevien leikkausten yhteisvaikutus ei muodostu kohtuuttomaksi lapsiperheiden kannalta.

Lisätietoja
Anna Moring
Projektipäällikkö
Kaikkien perheiden Suomi-hanke
Monimuotoiset perheet -verkosto
050 375 0832