Lausunto avioliittolain liitelaeista

07.10.2016 - Lausunnot -

Monimuotoiset perheet -verkoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi
Sosiaali- ja terveysministeriö

Monimuotoiset perheet -verkosto korostaa kaikkien perheiden yhdenvertaisia oikeuksia ja velvollisuuksia lainsäädännön edessä. Hallituksen esitysluonnos on askel yhdenvertaisempaan suuntaan. Esitys ja siinä tehtävät muutokset ovat kuitenkin monimuotoisten perheiden näkökulmasta riittämättömiä.

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi mahdollisuus vanhempainvapaaseen lastaan yksin hoitavalle isälle. Tämä on tärkeä muutos, joka on ehdottomasti ja kiireellisesti tarpeen näissä nykyään vielä harvinaisissa tilanteissa.

Esitys ei kuitenkaan ota huomioon Sosiaali- ja terveysministeriön monimuotoisten perheiden perhevapaita käsittelevän työryhmän mietinnössä esitettyjä muita monimuotoisten perheiden tilannetta parantavia toimenpiteitä. Nämä on listattu työryhmän mietinnössä Monimuotoiset perheet (Raportteja ja muistioita 15:2015).

Monimuotoiset perheet -verkosto kannattaa hallituksen eritysluonnoksessa esitettäviä muutoksia. Verkosto kuitenkin katsoo, että tämän muutoksen yhteydessä voitaisiin korjata myös muut, jo todetut ja kirjatut, monimuotoisia perheitä koskevat perhevapaiden epäkohdat.

Lisätietoja
Anna Moring
Projektipäällikkö
Monimuotoiset perheet -verkosto
Kaikkien perheiden Suomi -hanke
050 375 0832