Lausunto asiakasmaksulain uudistuksesta

01.04.2020 - Lausunnot -

Monimuotoiset perheet -verkoston lausunto asiakasmaksulain uudistuksesta
Diaarinumerot
VN/8392/2019 ja STM079:00/2019

Yleistä:

Monimuotoiset perheet -verkosto kiittää asiakasmaksulain uudistusta kokonaisuutena siitä, että se tekee lasten poliklinikkakäynnit maksuttomiksi ja laajentaa aikuisten käyntien maksuttomuutta terveydenhoitajakäynteihin sekä mielenterveyspuolelle. Nämä muutokset helpottavat etenkin erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, joiden kohdalla on riski, että asiakasmaksu nostaa hoitoon ajoissa hakeutumisen kynnystä. Näin esitys myös tukee hallituksen tavoitetta sosiaali- ja terveyspalvelujen painopisteen siirtämisestä ennaltaehkäisevään ja varhaisen vaiheen hoitoon.

Verkosto toteaa kuitenkin, että pienituloisten sairastavuus on Suomessa keskimäärin suurempaa kuin suurituloisten ja terveydenhuollon maksuja sekä maksukattoa on korotettu toistuvasti samalla kuin erityisesti pienituloisten ja tukia saavien henkilöiden taloudelliset tuet on osiltaan jäädytetty indeksien ulkopuolelle. Siksi tällä hetkellä reaalinen maksukatto on pienituloisille suhteessa huomattavasti suurentunut. Suomessa maksut ovat myös suuremmat kuin keskimäärin muissa EU-maissa. Asiakasmaksulaissa tulisi pienentää pienituloisten maksuja ja alentaa maksukattoa.

Verkosto esittää pohdittavaksi, tulisiko lyhytkestoista ja osavuorokautista perhehoitoa koskien säätää enimmäismaksuista.

Yksityiskohtaiset huomiot:

  • 2a: Asiakasmaksujen perintä

Asiakasmaksujen perinnässä olisi käytettävä muita tahoja kuin ulkopuolisia perintätoimistoja. Perintätoimistojen asiakasmaksun perimisestä ottamat maksut sekä perintätoimiston kanssa asioinnista syntyvät kulut saattavat syventää jo valmiiksi heikosti toimeentulevien asiakkaiden taloudellista tilannetta. Jos nimenomaisesti halutaan ulkoistaa palvelu yksityiselle perintätoimistolle, olisi kunnan varmistettava, etteivät perintätoimiston laskuttamat perintäkulut tule kohtuuttomaksi lisärasitteeksi vähävaraiselle asiakkaalle.

  • 5: Maksuttomat palvelut

Poliklinikkakäyntien maksuttomuus tulisi ulottaa paitsi lapsiin ja nuoriin, myös poliklinikkakäynteinä erikoissairaanhoidossa tehtävään raskauden seurantaan. Raskauden seurannat toteutuvat pääsääntöisesti suuressa osassa kunnista maksuttomasti neuvolan lääkärin toteuttamana. Riskiraskauksissa ja muissa erikoissairaanhoidon osaamista vaativissa tilanteissa poliklinikan tekemä raskauden seuranta on kuitenkin maksullista.

Esimerkiksi monisikiöraskaus luokitellaan aina riskiraskaudeksi ja sitä seurataan maksullisesti poliklinikkakäynneillä. Lisäksi raskauden seurantaan liittyy keskimäärin useampia ultraäänitutkimuksia kuin normaalisti etenevissä raskauksissa. Myös esimerkiksi päihteitä käyttävien äitien HAL-seurantakäynnit ovat maksullisia, ja tämä voi osaltaan haitata heidän mahdollisuuksiaan tai motivaatiotaan käydä seurannassa.

Tässä pykälässä säädetty seksiteitse tarttuvien tautien ehkäisyyn määrättävän hoidon maksuttomuus on erinomainen linjaus.

  • 6: Maksukatot

Verkosto kiittää maksukattoa kerryttävien maksujen alueen laajentamista. Jo tehtyjen laajennusten lisäksi myös lyhytaikaisen perhehoidon sisällyttämistä maksukattoon olisi harkittava. Tällä hetkellä lyhytkestoinen ympärivuorokautinen ja osavuorokautinen perhehoito eivät ole tasa-arvoisessa asemassa muihin lyhytaikaishoidon vaihtoehtoihin nähden.

On hyvä, että lapsella ja vanhemmalla on joissain tilanteissa yhteinen maksukatto. Maksukattojen tulee kuitenkin olla aina perhekohtaisia eli jokaisen perheenjäsenen maksut kerryttävät samaa maksukattoa. Tämän tulee päteä myös kotona asuviin 18 vuotta täyttäneisiin nuoriin.

Tällä hetkellä maksukatot ovat liian korkealla tasolla, sillä maksukatot on pidetty indeksiin sidottuna samalla kuin monia lapsiperheiden etuuksia on leikattu tai jäädytetty indeksin ulkopuolelle. Verkosto esittää maksukattojen indeksikorotusten jäädyttämistä 4 vuoden ajaksi, jotta reaalisen maksukaton nousu saadaan kurottua umpeen.

Maksukattojen täyttymisen seuranta tulisi asettaa kuntien ja myöhemmin maakuntien vastuulle. Harva paljon palveluja käyttävä asiakas pystyy itse seuraamaan maksukaton täyttymistä, mikä johtaa tilanteisiin, joissa maksukaton täyttyminen jää sekä asiakkaalta että järjestelmältä huomaamatta. On kestämätön ajatus, että maksukaton täyttymistä on seurattava erillisellä paperisella seurantakortilla. Maksukaton täyttymisen seuraamiseen tulisi rakentaa selkeä tulorekisteriä vastaava järjestelmä, joka kertoo asiakkaalle sekä tähän mennessä kertyneet maksut että jäljellä olevan summan siihen, kun maksukatto täyttyy.

Liikaa perityt maksut pitää palauttaa asiakkaalle automaattisesti eikä velvoittaa asiakkaita anomaan rahojaan takaisin itse. Maksukattojen täyttymisen itse seuraaminen on haastavaa etenkin niille henkilöille, joilla on jo valmiiksi paljon kuormitusta elämässä. Siksi on todennäköistä, että juuri ne ihmiset, jotka eniten tarvitsisivat maksukaton täyttymistä, eivät sitä itse huomaa.

  • 7 Pitkäkestoisten palvelujen määritelmä

Lapsiperheen kotipalvelua ei tule määritellä lähtökohtaisesti pitkäkestoiseksi palveluksi. Lapsiperheen kotipalvelu tulee nähdä tilapäisenä elämäntilanteeseen liittyvänä avun tarpeena eikä määritellä maksua ensisijaisesti säännölliseksi kuukausimaksuperusteiseksi ikäihmisten kotipalvelun tapaan.

11§ Mahdollisuus asiakasmaksun perimättä jättämiseen

Mahdollisuus jättää asiakasmaksu perimättä tai alentaa maksua asiakkaan hakemuksesta tai kunnan tai kuntayhtymän omasta aloitteesta on kiitettävä. Tähän olisi kuitenkin luotava myös selkeä kriteeristö, joka olisi helposti saatavilla, ja mahdollisuudesta tulisi tiedottaa järjestelmällisesti ja kattavasti.

Lisätietoja
Anna Moring
Johtava asiantuntija
Monimuotoiset perheet -verkosto
050 3750832