KPS loppuarviointi kannustaa vaikuttamaan verkostona

30.08.2016 - Uutiset -

Verkostona vaikuttaminen kannattaa. Näin toteaa Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen ulkoisena arviointikonsulttina toiminut Eija Heimo loppuarviointiraportissaan. Kymmenen perhejärjestön yhteistyö on Heimon mukaan tuottanut merkittäviä tuloksia muun muassa monimuotoisten perheiden yhteiskunnallisen näkyvyyden, lainsäädännön ja palvelujärjestelmän kehittämisen sekä verkostossa toimivien järjestöjen vaikuttamistyön osaamisen kannalta.

“Verkostoa kuullaan ja se on haluttu yhteistyökumppani poliittisten vaikuttajien, lainsäädännön valmistelijoiden ja perheille palveluja tarjoavien tahojen parissa. Hankkeen tuloksena useat verkoston järjestöjen esittämät perhepoliittiset viestit ovat edenneet lainsäädäntövalmisteluun ja niillä voidaan jatkossa olettaa olevan vaikutusta nykyistä parempien ja tasa-arvoisempien palvelujen syntymiseen”, Heimo toteaa raportin johdannossa.

Kymmenen järjestön yhteinen verkosto on osoittautunut tehokkaaksi ja toimivaksi tavaksi vaikuttaa. Verkosto saa enemmän näkyvyyttä kuin yksittäiset järjestöt yksinään ja verkoston kautta järjestöjen viestejä on mahdollista viedä keskitetysti kohteisiin, joihin yksittäisillä järjestöillä ei välttämättä olisi pääsyä.

Verkoston toiminnan ansiosta perheiden monimuotoisuus on tunnistettu laajasti yhteiskunnallisessa perheitä koskevassa keskustelussa. Tämän osoittaa muun muassa se, että käsite “monimuotoiset perheet” on vakiintunut osaksi perheistä käytävää yhteiskunnallista keskustelua, ja perheiden monimuotoisuus on otettu keskeiseksi lähtökohdaksi muun muassa parhaillaan meneillään olevassa Lapsi- ja perhepoliittisessa kokonaisuudistuksessa.

Verkostossa toimiminen kannattaa myös yksittäisen järjestön kannalta. Verkostossa mukana oleminen on arviointiraportin mukaan vahvistanut järjestöjen omaa vaikuttamistyön ja arvioinnin osaamista ja tuottanut järjestöille lisää näkyvyyttä sekä mahdollisuuksia oman kohderyhmän kannalta keskeisten asioiden edistämiseen. Tietoisuus perheiden monimuotoisuudesta on lisääntynyt myös kunkin järjestön omassa kohderyhmässä. Tämä on auttanut järjestöjä avaamaan toimintaansa moninaisemmalle joukolle perheitä sekä rakentamaan keskinäistä yhteistyötä yhteisten teemojen ympärille myös muun kuin vaikuttamistyön osalta.

Monimuotoiset perheet -verkosto ja sen Kaikkien perheiden Suomi -hanke ovat esimerkki siitä, mitä tapahtuu kun järjestöt yhdistävät voimansa. Verkostona vaikuttaminen vaatii järjestöiltä rohkeutta, keskinäisen luottamuksen rakentamista ja vahvaa yhteistä visiota. Tässä Monimuotoiset perheet -verkosto on onnistunut erinomaisesti ja tulokset puhuvat puolestaan:

“Hanke on […] saanut aikaan monia huomattavia, tärkeitä muutoksia niin perhepoliittisessa vaikuttamisessa kuin tiedon tuottamisessa ja sen viemisessä palveluihin. Myös hankkeessa kehitettyjen tuotosten ja toimintatapojen vakiinnuttamisessa saavutetut tulokset ovat merkittäviä.” (Loppuarviointiraportti, s. 35.)

Voit tutustua loppuarviontiraporttiin kokonaisuudessaan .pdf -muodossa täällä.